Investor
股務作業

● 股票過戶機構聯絡方式

   台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

   電話:886-2-25048125

   傳真:886-2-25154900

   地址:(104)台北市建國北路一段96號B1


● 公司股務及投資人聯繫平台

   企業資訊

   發言人:林正中財務長

   電話:886-37-539000

   電子郵件:ir@eoi.com.tw

   股務室

   聯絡人:商惠芬

   電話:886-37-539000

   電子郵件:ir@eoi.com.tw


● 重要行事曆

   民國106年

   股東會日期:6月22日

   除息交易日:7月27日

   除息基準日:8月4日

   現金股息發放日:8月25日

Error in DBUtil::executeSQL: INSERT INTO z_session_info (z_sessid,z_ipaddr,z_lastused,z_uid,z_remember,z_vars) VALUES ('n6mnpa128csmb0q7pvh1j2odjgg1ohu6','1a1296e11c6dd861865cdcad8074e35f','2017-12-13 17:19:21',0,0,'ZSVrand|a:0:{}ZSVuseragent|s:40:\"4c811f26f524b213d6e88f81ecc5bc687d3d6349\";ZSV_ZErrorMsg|a:0:{}ZSV_ZStatusMsg|a:0:{}ZSVuid|i:0;')
SQLSTATE[HY000]: General error: 126 Incorrect key file for table './eoiweb/z_session_info.MYI'; try to repair it